NAJNOVIJA VEST: Potraga za pe­do­fi­lom odbeglim iz suda u Banjaluci!

Osuđeni za zlostavljanje devetogodišnje unuke pobegao kroz prozor dok je čekao da se napiše presuda.

Ba­nja­lu­ka – U dra­ma­tič­nom bek­stvu ko­je pod­se­ća na film­ske sce­ne, Ivi­ca Mi­ško­vić iz Kak­nja us­peo je da po­beg­ne iz zgra­de Osnov­nog su­da u Ba­nja­lu­ci ne­po­sred­no na­kon što mu je iz­re­če­na za­tvor­ska ka­zna od če­ti­ri go­di­ne zbog pe­do­fi­li­je. Ni na­kon ne­ko­li­ko da­na po­tra­ge po­li­ci­ja ni­je us­pe­la da lo­ci­ra i uhap­si ovog osu­đe­ni­ka.

Mi­ško­vić (64) je bio pred­met sud­skog po­stup­ka zbog zlo­sta­vlja­nja svo­je de­ve­to­go­di­šnje unu­ke.

Na­i­me, sve se de­si­lo na­kon iz­la­ska iz sud­ni­ce, kad je Mi­ško­vić na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de spro­ve­den u so­bu za za­dr­ža­va­nje. Dok je če­kao pi­sa­no re­še­nje o pre­su­di uda­rio je po­li­caj­ku, otvo­rio pro­zor i is­ko­čio. Nad­zor­ne ka­me­re be­le­že tre­nu­tak bek­stva, ali mu se trag gu­bi na­kon što je uma­kao iza obli­žnjih zgra­da, što pod­sti­če spe­ku­la­ci­je da je mo­žda imao po­ma­ga­ča. Od ta­da za njim tra­je po­tra­ga, ko­ju kom­pli­ku­je to što be­gu­nac ima dvoj­no dr­ža­vljan­stvo, BiH i Hr­vat­ske. Ka­ko se na­vo­di, on kod se­be tre­nut­no ne­ma ni­ka­kva do­ku­men­ta.

Ina­če, Mi­ško­vić je bio očuh ocu de­voj­či­ce ko­ju je sek­su­al­no zlo­sta­vljao. Na de­lu ga je uhva­ti­la maj­ka de­voj­či­ce. De­voj­či­ca je ka­sni­je is­pri­ča­la ka­ko to ni­je bio pr­vi put da je deda zlo­sta­vlja. Pri­ja­vljen je u fe­bru­a­ru 2021, ali je po­be­gao iz Ba­nja­lu­ke i iz­be­gao hap­še­nje pa je za njim bi­la ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na po­ter­ni­ca. Mi­ško­vić je, ka­ko ja­vlja­ju me­di­ji, pri­ja­vljen i za na­vod­no si­lo­va­nje 12-go­di­šnjeg de­ča­ka u Kak­nju. Be­žao je iz ne­ko­li­ko ze­ma­lja, dok na­po­slet­ku ni­je uhap­šen u Ne­mač­koj, na­kon če­ga je is­po­ru­čen u Ba­nja­lu­ku.

Ka­ko na­vo­de me­di­ji, za Mi­ško­vi­ćem tra­ga po­li­ci­ja BiH, ali i Sr­bi­je, jer se sum­nja da je mo­žda po­be­gao u ovu ze­mlju, a ni­je is­klju­če­na mo­guć­nost da bi mo­gao da se sa­kri­je i u Hr­vat­skoj, u ko­joj je ne­ko vre­me ra­dio. Di­rek­tor Sud­ske po­li­ci­je Re­pu­bli­ke Srp­ske Želj­ko Dra­go­je­vić re­kao je da je Mi­ško­vić još u bek­stvu i da za njim tra­ga­ju Sud­ska po­li­ci­ja i MUP RS. Po­ja­snio je da gra­ni­cu BiH ni­je mo­gao le­gal­no da pre­đe jer je Gra­nič­na po­li­ci­ja BiH oba­ve­šte­na o nje­go­vom bek­stvu. Me­đu­tim, ne is­klju­ču­je se mo­guć­nost da je gra­ni­cu pre­šao ile­gal­no.

Uko­li­ko bu­de uhap­šen, oče­ku­je ga su­đe­nje zbog no­vog kri­vič­nog de­la – bek­stva li­ca li­še­nog slo­bo­de. Za ovo kri­vič­no de­lo za­pre­će­na je ka­zna od šest me­se­ci do pet go­di­na za­tvo­ra. Ka­ko ja­vlja­ju me­di­ji, u ova­kvim si­tu­a­ci­ja­ma sud­ski po­li­caj­ci mo­gu u skla­du sa za­ko­nom da upo­tre­be i oruž­je, što se do­go­di­lo u jed­nom slu­ča­ju pre 17 go­di­na, ta­ko­đe u Ba­nja­lu­ci.

Ka­ko iz­ve­šta­va „Srp­ska­in­fo” po­zi­va­ju­ći se na svo­je iz­vo­re, bek­stvo se de­si­lo zbog pro­pu­sta sud­skih po­li­ca­ja­ca, ko­ji ni­su ve­za­li pri­tvo­re­ni­ka, a iza­šli su i osta­vi­li ga u pro­sto­ri­ji s ko­le­gi­ni­com. Di­rek­tor Sud­ske po­li­ci­je RS na­ja­vio je su­spen­zi­ju dvo­ji­ce sud­skih po­li­ca­ja­ca ko­ji su bi­li za­du­že­ni za nje­go­vo spro­vo­đe­nje, a sa­zna­je se da će pro­tiv njih bi­ti po­kre­nut i di­sci­plin­ski po­stu­pak.

Psi­ho­log Alek­san­dar Mi­lić ka­že da je vi­še­stru­kom po­vrat­ni­ku u kri­vič­na de­la pe­do­fi­li­je sa­da naj­va­žni­je da po­beg­ne po­li­ci­ji. On je za te­le­vi­zi­ju N1 re­kao da je u ovoj fa­zi ma­nje ve­ro­vat­no da će po­no­vi­ti kri­vič­no de­lo za ko­je je osu­đen. „Ali ta­mo gde pri­me­ti da po­sto­je mo­guć­no­sti da ga pri­ja­ve, mo­že da iz­vr­ši te­ško na­si­lje”, re­kao je Mi­lić.

Ostavite komentar