Du­gogodišnja ro­bi­ja na­pa­dačima na In­ter­vent­nu je­di­ni­cu!

Go­di­na­ma uka­zu­je­mo na pro­ble­ma­ti­ku da su­do­vi iz­ri­ču bla­ge ka­zne na­pa­da­či­ma, ali ovaj slu­čaj po­ka­zu­je da je sud pri­me­nio za­kon ka­ko tre­ba, ka­že Velj­ko Mi­ja­i­lo­vić.

Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du po­tvr­dio je pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du i pra­vo­sna­žno osu­dio dvo­ji­cu op­tu­že­nih na ukup­no 19 go­di­na za­tvo­ra, jer su na­kon po­te­re uda­ri­li ko­li­ma po­li­caj­ca i upe­ri­li pi­štolj u nje­ga.

Dru­go­ste­pe­ni sud je od­bio kao neo­sno­va­ne sve žal­be i po­tvr­dio pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du ko­jom je osu­dio F. V. na ka­znu za­tvo­ra od 12 go­di­na, a V. M. na se­dam go­di­na ro­bi­je, na­vo­di se u od­lu­ci ob­ja­vlje­noj na saj­tu ovog su­da.

Oni su ogla­še­ni kri­vim za iz­vr­še­nje kri­vič­nog de­la na­pad na slu­žbe­no li­ce u vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti u sa­i­zvr­ši­la­štvu, a F. V. je osu­đen i za kri­vič­no de­lo ne­do­zvo­lje­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje, no­še­nje i pro­met oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, te mu je iz­re­če­na i me­ra bez­bed­no­sti od­u­zi­ma­nja pi­što­lja i me­ta­ka.

Velj­ko Mi­ja­i­lo­vić, pred­sed­nik Po­li­cij­skog sin­di­ka­ta Sr­bi­je, po­zdra­vlja ovu pre­su­du su­da.

„Go­di­na­ma uka­zu­je­mo na pro­ble­ma­ti­ku da su­do­vi iz­ri­ču bla­ge ka­zne na­pa­da­či­ma na po­li­caj­ce. Me­đu­tim, ovaj slu­čaj po­ka­zu­je da je sud pri­me­nio za­kon ka­ko tre­ba, ozbilj­no je pri­stu­pio pred­me­tu i sa­gle­dao sve či­nje­ni­ce”.

Za na­pad na po­li­caj­ca pred­vi­đe­na ka­zna je od tri me­se­ca do de­set go­di­na za­tvo­ra. Pri­li­kom od­me­ra­va­nja ka­zne u gra­ni­ca­ma za­kon­skog mi­ni­mu­ma i mak­si­mu­ma, su­di­ja se uvek ru­ko­vo­di kon­kret­nim okol­no­sti­ma slu­ča­ja. Na pri­mer, ka­kve su po­vre­de (la­ke ili te­ške), ra­ni­ji ži­vot uči­ni­o­ca, nje­go­vo psi­hič­ko sta­nje u vre­me iz­vr­še­nje de­la, osu­đi­va­nost, od­nos pre­ma de­lu i žr­tvi…

Ova dvo­ji­ca na­pa­da­ča osu­đe­na su na ka­zne bli­že za­kon­skom mak­si­mu­mu.

V. M. i F. V. su 20. sep­tem­bra 2021. go­di­ne, u Be­o­gra­du, na­pa­li po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka na du­žno­sti. Tog da­na auto­mo­bi­lom je upra­vljao V. M. dok je na su­vo­za­če­vom me­stu se­deo F. V. Oni su se do­ve­zli do Mo­star­ske pe­tlje u Be­o­gra­du, gde su im po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci In­ter­vent­ne je­di­ni­ce 92 i Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je (Dru­gog ode­lje­nja) sig­na­li­zi­ra­li da se za­u­sta­ve, što oni ni­su uči­ni­li, već su ubr­za­li vo­žnju. Na­kon kra­će po­te­re, po­li­caj­ci su se za­u­sta­vi­li vo­zi­lom is­pred okri­vlje­nih i na­re­di­li im da iza­đu iz vo­zi­la. Okri­vlje­ni po­no­vo to ni­su ura­di­li, već je V. M. pre­ba­cio u pr­vu br­zi­nu zbog če­ga je po­li­ca­jac N. P. po­ku­šao da iz­ba­ci iz br­zi­ne ka­da ga je okri­vlje­ni V. M. ura­dio u gla­vu, a F. V. ga je uda­rao u gru­di i sto­mak. V. M. je ta­da na­glo kre­nuo pu­nom br­zi­nom od­ba­civ­ši dru­gog po­li­caj­ca F. I. od vo­zi­la, dok su to­kom vo­žnje po­ku­ša­va­li da iz­gu­ra­ju ošte­će­nog po­li­caj­ca N. P. i on je pao na ko­lo­voz, te za­do­bio la­ke te­le­sne po­vre­de.

Okri­vlje­ni su na­sta­vi­li da vo­ze i u jed­nom tre­nut­ku uda­ri­li u po­li­cij­sko vo­zi­lo, iz­le­te­li s ko­lo­vo­za i za­u­sta­vi­li se.

Ka­da su im pri­šli po­li­caj­ci, V. M. je po­no­vo kre­nuo vo­zi­lom ka jed­nom od njih, dok je okri­vlje­ni F. V. upe­rio pi­štolj u po­li­caj­ca, ko­ji je iz slu­žbe­nog pi­što­lja pu­cao dva pu­ta u vo­zi­lo okri­vlje­nih, što su uči­ni­li i dru­gi po­li­caj­ci.

Pri­pad­ni­ci MUP-a su ta­da us­pe­li da sa­vla­da­ju i pri­ve­du obo­ji­cu okri­vlje­nih, a na po­du kod su­vo­za­če­vog se­di­šta pro­na­šli su pi­štolj sa uklo­nje­nim fa­brič­kim bro­jem i okvi­rom sa 15 me­ta­ka.

„Ovaj slu­čaj po­ka­zu­je i ko­li­ko je ri­zi­čan i zah­te­van naš po­sao. Po­li­caj­ci ra­de u skla­du sa za­ko­nom i šti­te sve gra­đa­ne. Kod na­pa­da­ča je na­đe­no i oruž­je sa uklo­nje­nim fa­brič­kim bro­jem ko­je je mo­glo bi­ti upo­tre­blje­no za ne­ko te­ško kri­vič­no de­lo. Ta­kvi lju­di ne pre­za­ju ni od če­ga, pa ni od na­pa­da na po­li­caj­ce, ka­ko bi se spa­sli hap­še­nja, i za­to bi bi­lo ade­kvat­no da su­do­vi uvek sto­je iza po­li­ca­ja­ca i da na­sil­ni­ci­ma pre­su­đu­ju po za­ko­nu”, za­klju­ču­je Velj­ko Mi­ja­i­lo­vić.

Ostavite komentar