ODLAZAK IZBLAJHANE PLAVUŠE: Zorana Mihajlović se povlači iz politike!

Njen fantomski Po­kret „Uvek za Sr­bi­ju” sa­op­štio je da se ne­ka­da­šnja mi­ni­star­ka Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić po­vla­či iz po­li­ti­ke i sa če­la tog po­kre­ta. „Po­li­ti­ka je za me­ne ima­la sa­mo jed­nu svr­hu – rad u ko­rist gra­đa­na i gra­đan­ki.


Zbog to­ga po­li­ti­ku u Sr­bi­ji, ova­kva ka­kva je da­nas, osta­vljam ne­kim dru­gi­ma. Svi­ma na­ma u Sr­bi­ji i re­gi­o­nu od sr­ca že­lim pu­no sre­će u na­red­nim go­di­na­ma”, iz­ja­vi­la je Mi­haj­lo­vi­će­va. O raz­lo­zi­ma na­pu­šta­nja po­li­ti­ke Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić oba­ve­sti­će jav­nost u na­red­nim da­ni­ma, na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.

Ostavite komentar