MLADENOVAC: Osum­nji­če­ni za ubi­stvo u ka­fa­ni sa­slu­ša­ni u tu­ži­la­štvu

Mla­de­nov­ča­ni ka­žu da su mu­škar­ci ko­ji su do smr­ti tu­kli Du­ša­na An­to­ni­je­vi­ća po­zna­ti kao pro­ble­ma­tič­ni.

Še­sto­ri­ca osum­nji­če­nih da su u no­ći iz­me­đu po­ne­delj­ka i utor­ka, u re­sto­ra­nu „Pa­no­ra­ma” u Mla­de­nov­cu, uče­stvo­va­li u ubi­stvu Du­ša­na An­to­ni­je­vi­ća (48) zva­nog Du­le Pe­žo, sa­slu­ša­na su ju­če po pod­ne u be­o­grad­skom Vi­šem jav­nom tu­ži­la­štvu.

Zbog sum­nje da su po­či­ni­li ubi­stvo u sa­i­zvr­ši­la­štvu, pod­se­ti­mo, u za­jed­nič­koj ak­ci­ji MUP-a i Vi­šeg jav­nog tu­ži­la­štva u Be­o­gra­du uhap­še­ni su S. S. (33), M. P. (34), D. S. (31), M. S. (28), M. J. (40) i B. P. (38). Oni se te­re­te da su u mla­de­no­vač­kom ugo­sti­telj­skom objek­tu, oko 00.15 ča­so­va u no­ći iz­me­đu po­ne­delj­ka i utor­ka, po­sle su­ko­ba zbog na­ru­či­va­nja pe­sme vi­še pu­ta pesnicama, nogama i pivskom flašom uda­ri­li po gla­vi i te­lu An­to­ni­je­vi­ća ko­ji je od za­do­bi­je­nih po­vre­da pre­mi­nuo na me­stu zlo­či­na. U tu­či je lak­še po­vre­đen i An­to­ni­je­vi­ćev sin, či­ji su ro­đen­dan te no­ći pro­sla­vlja­li.

M. J. je izneo odbranu dok su se ostali osumnjičeni branili ćutanjem. Tužilaštvo je predložilo da im sud odredi pritvor.

Ma­lo pre ne­go što se od­i­grao kob­ni do­ga­đaj, na dru­štve­nim mre­ža­ma osva­nuo je sni­mak iz ugo­sti­telj­skog objek­ta na ko­jem je za­be­le­žno ka­ko se še­sto­ri­ca mu­ška­ra­ca ve­se­le, pi­ju i gr­le pe­va­či­cu. Je­dan od osum­nji­če­nih se po­peo na sto­li­cu, dok su ne­ki se­de­li za sto­lom i pi­li pi­vo, a osta­li gr­li­li pe­va­či­cu. Na osno­vu snim­ka bi se mo­glo re­ći da su mla­di­ći bi­li pod dej­stvom al­ko­ho­la.

Še­sto­ri­cu osum­nji­če­nih, me­šta­ni Mla­de­nov­ca opi­su­ju kao pro­ble­ma­tič­ne i sklo­ne kav­ga­ma. Je­dan od uhap­še­nih je, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pre ne­ko­li­ko go­di­na je­dva pre­ži­veo sa­o­bra­ćaj­nu ne­sre­ću u ko­joj su po­gi­nu­la nje­go­va dva dru­ga. Po Mla­de­nov­cu se ta­da pri­ča­lo da su se mla­di­ći vra­ća­li sa ve­se­lja i da su bi­li pi­ja­ni u tre­nut­ku ude­sa. I, osta­li su, ka­ko ka­žu me­šta­ni, bi­li pro­ble­ma­tič­ni.

Na­su­prot nji­ma, Mla­de­nov­ča­ni za Du­ša­na An­to­ni­je­vi­ća ima­ju sa­mo re­či hva­le. Opi­su­ju ga kao vred­nog, mar­lji­vog, po­ro­dič­nog čo­ve­ka. Do­da­ju i da ne po­sto­ji oso­ba ko­ja mu se obra­ti­la za po­moć, a da je An­to­ni­je­vić od­bio.

Ostavite komentar