UDAR NA „SRPSKI KAR­TEL”: Raz­bi­je­na gru­pa di­le­ra ko­ka­i­na u Bra­zi­lu, uhapšen Srbin, vođa kartela!

Srp­ski dr­ža­vlja­nin uhap­šen je zbog sum­nje da je bio vo­đa kri­mi­nal­ne gru­pe i or­ga­ni­za­tor broj­nih po­ši­lja­ka nar­ko­ti­ka iz ju­žne Ame­ri­ke u Evro­pu.

U me­đu­na­rod­noj ak­ci­ji spro­ve­de­noj u okvi­ru Evro­po­lo­ve ope­ra­tiv­ne rad­ne gru­pe „Bal­kan­ski kar­tel”, u Bra­zi­lu je uhap­še­no 16 oso­ba, pri­pad­ni­ka or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja se te­re­ti za tr­go­vi­nu ko­ka­i­nom, me­đu ko­ji­ma je i srp­ski dr­ža­vlja­nin za ko­ga se sum­nja da je vo­đa ove gru­pe.

Pri­pad­ni­ci MUP-a Sr­bi­je, Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je (UKP), za­jed­no sa dru­gim ko­le­ga­ma iz Evro­pe i ju­žne i se­ver­ne Ame­ri­ke, kroz raz­me­nu ope­ra­tiv­nih po­da­ta­ka da­li su do­pri­nos raz­bi­ja­nju ove kri­mi­nal­ne gru­pe, ko­ja je ko­ka­in kri­jum­ča­ri­la iz Bra­zi­la u Evro­pu.

Na­kon go­di­nu i po da­na za­jed­nič­kog na­por­nog ra­da po­li­ci­ja sa obe stra­ne Atlant­skog oke­a­na, bra­zil­ska po­li­ci­ja je 5. ok­to­bra iz­vr­ši­la pre­tres na vi­še lo­ka­ci­ja i uhap­si­la 16 oso­ba, od ko­jih su ne­ke, ka­ko se sum­nja, bi­le u ve­zi sa kri­mi­nal­nom or­ga­ni­za­ci­jom „Pri­me­i­ro Co­man­do da Ca­pi­tal”. Srp­ski dr­ža­vlja­nin pri­ve­den zbog sum­nje da je bio or­ga­ni­za­tor ove gru­pe te­re­ti se za or­ga­ni­zo­va­nje broj­nih po­ši­lja­ka nar­ko­ti­ka iz­me­đu dva kon­ti­nen­ta, sa­op­šte­no je iz MUP-a Sr­bi­je.

Po­sto­ji sum­nja da su uhap­še­ni čla­no­vi kri­mi­nal­ne gru­pe bi­li po­ve­za­ni sa za­ple­na­ma ko­ka­i­na iz apri­la i av­gu­sta 2022. go­di­ne, ka­da je od­u­ze­to 5,7 to­na u Ze­le­nort­skim ostr­vi­ma i 1,3 to­ne ko­ka­i­na u Bra­zi­lu.

Raz­bi­ja­nje ovog kla­na je­dan je u ni­zu uspe­ha u za­jed­nič­koj me­đu­na­rod­noj bor­bi pro­tiv „bal­kan­skog kar­te­la”, a srp­ska po­li­ci­ja je do­sta­vlja­njem ope­ra­tiv­nih po­da­ta­ka još jed­nom po­tvr­di­la da je po­u­zdan i po­sve­ćen me­đu­na­rod­ni part­ner u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, do­da­ju iz MUP-a Sr­bi­je.

U ak­ci­ji su uče­stvo­va­li Fe­de­ral­na po­li­ci­ja Bra­zi­la, Na­ci­o­nal­na po­li­ci­ja Ze­le­nort­skih ostr­va, Upra­va kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Na­ci­o­nal­na agen­ci­ja za kri­mi­nal UK, ame­rič­ka DEA, Evro­pol.

Ostavite komentar