TUGA: Pre­tu­če­ni mla­dić pod­le­gao po­vre­da­ma!

Vuk V. (20) ko­ji je 29. ja­nu­a­ra te­ško po­vre­đen u ma­sov­noj tu­či is­pred ugo­sti­telj­skog objek­ta u No­vom Be­o­gra­du, pre­mi­nuo je juče od po­vre­da ko­je je ta­da za­do­bio. Od­mah na­kon in­ci­den­ta, Vuk V. je pre­ve­zen u Ur­gent­ni cen­tar. Po­sle uka­za­ne pr­ve po­mo­ći, mla­dić je uve­den u ve­štač­ku ko­mu u ko­joj je bio sve do ju­če.  Za nje­go­vo svi­re­po pre­bi­ja­nje okri­vljen je Pre­drag R. (21) ko­ji je u tu­či lak­še po­vre­đen.

To­kom sa­slu­ša­nja u Vi­šem jav­nom tu­ži­la­štvu, osum­nji­če­ni je tvr­dio da se ma­hom ne se­ća ka­ko je i zbog če­ga do­šlo do tu­če. On je iz­ja­vio da Vu­ka V. ni­je po­zna­vao od­ra­ni­je, kao i da mu je žao zbog sve­ga što se do­go­di­lo. Re­kao je da je i on pre­tu­čen to­kom kri­tič­nog do­ga­đa­ja i da se na­da da po­vre­đe­ni mla­dić ne­će pre­mi­nu­ti.

Pre­drag R. te­re­ti se da je naj­pre u bli­zi­ni šan­ka u ugo­sti­telj­skom objek­tu pe­sni­com uda­rio Vu­ka V. u gla­vu, a da su po­tom su­kob na­sta­vi­li u ba­šti re­sto­ra­na. Ka­da je Vuk V. pao na pod, osum­nji­če­ni je, ka­ko se pret­po­sta­vlja, uzeo sto­li­cu ko­ja se na­la­zi­la u bli­zi­ni i vi­še pu­ta ga uda­rio u gla­vu.

Ostavite komentar