ŠPANIJA: Srp­ske ban­de haraju u Ma­la­gi!

Hap­še­nja dr­ža­vlja­na na­še ze­mlje ni­su ret­kost u ovom špan­skom le­to­va­li­štu na za­pa­du Me­di­te­ra­na.

U ju­žnom špan­skom gra­du Ma­la­gi ne­dav­no su uhap­še­ne če­ti­ri oso­be ko­je pri­pa­da­ju pu­tu­ju­ćoj hr­vat­sko-srp­sko-ita­li­jan­skoj ban­di, osum­nji­če­ne da su opljač­ka­le ili po­ku­ša­le da obi­ju 15 sta­no­va, sa­op­šti­la je špan­ska po­li­ci­ja.

To­kom us­kr­šnjih pra­zni­ka, ka­da su mno­gi oti­šli iz svo­jih sta­no­va, u Ma­la­gi je za­be­le­že­na se­ri­ja pljač­ki sta­no­va. Po­li­ci­ja je za to okri­vi­la dve že­ne i dva mu­škar­ca.

Že­ne su obi­ja­le bra­ve i ula­zi­le u sta­no­ve, a mu­škar­ci pa­zi­li da ne­ko ne na­i­đe, na­ve­la je po­li­ci­ja. Svi su pri­ve­de­ni u ho­ste­lu i kod njih su pro­na­đe­ni alat za obi­ja­nje bra­va, na­kit, no­vac, par­fe­mi…

Špa­ni­ja je već go­di­na­ma na uda­ru ban­di, ko­je ta­mo­šnja po­li­ci­ja če­sto na­zi­va „po­ro­dič­nim kla­no­vi­ma”, a či­ji pri­pad­ni­ci ima­ju hr­vat­ska, srp­ska i ita­li­jan­ska do­ku­men­ta.

„Stal­no se pre­me­šta­ju iz jed­nog de­la ze­mlje u dru­gi i nig­de ne bo­ra­ve du­go, što ote­ža­va nji­ho­vo na­la­že­nje i hap­še­nje.

U tom krat­kom vre­me­nu, dok su u ne­kom gra­du, na­sto­je da po­kra­du što vi­še. Šef ban­de za­tim plen pre­ba­cu­je u ze­mlje iz ko­jih do­la­ze, od­no­sno oda­kle su po­re­klom”, sa­op­šte­no je iz špan­ske po­li­ci­je.

Ma­la­ga je po­sle Se­vi­lje dru­gi po ve­li­či­ni grad u An­da­lu­zi­ji. Ma­la­ga je pe­ti grad u Špa­ni­ji po bro­ju sta­nov­ni­ka sa oko 565.000. Na­la­zi se na kraj­njem za­pa­du Me­di­te­ra­na na ne­što vi­še od 100 ki­lo­me­ta­ra od Gi­bral­ta­ra. Hap­še­nje Sr­ba u ovom gra­du ni­je ret­kost.

U av­gu­stu 2021. dvo­ji­ca srp­skih dr­ža­vlja­na pri­ve­de­na su u po­li­cij­skoj ak­ci­ji u Ma­la­gi, zbog sum­nje da su sa „ko­le­ga­ma” iz Fran­cu­ske or­di­ni­ra­li na aero­dro­mu u ovom špan­skom le­to­va­li­štu.

Pre­ma na­pi­si­ma ta­mo­šnjih me­di­ja, ta­ko­zva­na aero­drom ban­da kra­la je na par­kin­gu, a ko­ri­sti­li su ne­pa­žnju put­ni­ka.

Dok su tu­ri­sti sta­vlja­li pr­tljag u vo­zi­la oni su vre­ba­li pri­li­ku da im ukra­du ko­fe­re i tor­be. Dr­ža­vlja­ni Sr­bi­je su uhap­še­ni dok su glu­mi­li put­ni­ke po­me­ša­ne sa pra­vim tu­ri­sti­ma. Špan­ski is­tra­ži­te­lji ra­sve­tli­li su šest kra­đa i jed­nu pljač­ku, a od ove ban­de za­ple­nje­ne su pe­ri­ke, ka­pe i kač­ke­ti ko­ji­ma su se ma­ski­ra­li.

Agen­ti špan­ske na­ci­o­nal­ne po­li­ci­je su pre oko dve go­di­ne raz­bi­li kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju dr­ža­vlja­na Sr­bi­je i Ukra­ji­ne ko­ji su ži­ve­li na oba­li Ma­la­ge. Ova ak­ci­ja za­vr­ši­la se pri­vo­đe­njem 11 oso­ba – de­vet u Ma­la­gi i dve u Gra­na­di i op­tu­žni­com za tr­go­vi­nu dro­gom, pri­pa­da­nje zlo­či­nač­koj or­ga­ni­za­ci­ji, fal­si­fi­ko­va­nje do­ku­me­na­ta i pre­va­re sa elek­trič­nom ener­gi­jom. Po­li­ci­ja je pre­tre­sla ku­će i tri luk­su­zne vi­le i na­šla 425 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne, 140 gra­ma ha­ši­ša i 19.000 evra.

Ope­ra­ci­ja je po­če­la kra­jem 2020, ka­da su agen­ti sa­zna­li o kri­mi­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja tran­spor­tu­je nar­ko­ti­ke u dru­ge evrop­ske ze­mlje. Sre­di­nom fe­bru­a­ra 2021. ot­kri­ve­na je pr­va gru­pa di­le­ra al­ban­skog po­re­kla. Na­kon to­ga, iden­ti­fi­ko­va­na je dru­ga gru­pa kri­mi­na­la­ca, Sr­bi i Ukra­jin­ci ko­ji su ži­ve­li na oba­li Ma­la­ge, pi­sa­li su špan­ski me­di­ji.

Pre ne­što vi­še od tri go­di­ne, de­se­tak pri­pad­ni­ka spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca špan­ske po­li­ca­je upa­lo je u ku­ću u Ma­la­gi u ko­joj je bo­ra­vio dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je. Za ne­ko­li­ko se­kun­di, on je za­vr­šio na po­du sa li­si­ca­ma na ru­ka­ma. Po­li­ci­ja je ta­da pri­tvo­ri­la be­gun­ca iz na­še ze­mlje za ko­jim je bi­la ras­pi­sa­na po­ter­ni­ca zbog na­pa­da na mu­škar­ca to­kom fud­bal­ske utak­mi­ce na sta­di­o­nu Cr­ve­ne zve­zde u Be­o­gra­du. Sa njim je pri­ve­de­na još jed­na oso­ba, za ko­ju su špan­ski me­di­ji ob­ja­vi­li da je pri­ja­telj osum­nji­če­nog. U ku­ći u ko­joj ih je po­li­ci­ja lo­ci­ra­la, ot­kri­ve­na je i la­bo­ra­to­ri­ja za uz­goj ma­ri­hu­a­ne, a is­pred objek­ta je bi­lo par­ki­ra­no vo­zi­lo ukra­de­no u Por­tu­ga­li­ji.

Ostavite komentar