ŠOKANTNO: Advo­ka­ti tra­že da sud oslo­bo­di Zorana Mar­ja­no­vi­ća!

Od­bra­na tvr­di da „ne­ma do­ka­za da je Zoran Marjanović ubio su­pru­gu Je­le­nu i da sud ni­je uzeo u ob­zir či­nje­ni­ce. Tužil­a­štvo sma­tra da je utvr­đe­no ka­ko je zlo­čin po­či­njen i da tre­ba po­tvr­di­ti pre­su­du od 40 go­di­na!

Bra­ni­o­ci Zo­ra­na Mar­ja­no­vi­ća za­tra­ži­li su da Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du pre­i­na­či pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du i oslo­bo­di ga op­tu­žbe za ubi­stvo su­pru­ge Je­le­ne Mar­ja­no­vić 2. apri­la 2016. Kao dru­gu mo­guć­nost, zah­te­va­li su da se uki­ne pre­su­da ko­jom je osu­đen na 40 go­di­na za­tvo­ra i pred­met vra­ti Vi­šem su­du ka­ko bi se su­di­lo po­no­vo.

Advo­ka­ti Ste­fan Jo­kić, Ni­ko­la Dum­nić, Alek­san­dar Za­rić i Velj­ko De­li­ba­šić su na sed­ni­ci za raz­ma­tra­nje žal­bi na­ve­li da je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da ne­ra­zu­mlji­va, kon­tra­dik­tor­na i ne­lo­gič­na. Jo­kić je re­kao da su ve­šta­ci u svo­jim na­la­zi­ma i mi­šlje­nji­ma za­klju­či­li da je na ubi­ci mo­ra­lo bi­ti tra­go­va kr­vi ubi­je­ne že­ne, što na Mar­ja­no­vi­ću ni­je na­đe­no. Ka­zao je da bi krv na nje­mu, ili bla­to, vi­de­li pro­la­zni­ci ko­ji su ga sre­li na na­si­pu, ali da tih tra­go­va ni­je bi­lo.

Advo­kat Za­rić na­veo je da mno­gi gra­đa­ni ko­ji su pro­la­zi­li na­si­pom u tre­nut­ku ubi­stva ni­su sa­slu­ša­ni, me­đu ko­ji­ma su i put­ni­ci iz auto­bu­sa ko­ji je tu­da išao, kao i da ni­je pro­ve­re­na iz­ja­va že­ne ko­ja je po­li­ci­ji pri­ja­vi­la da je pra­tio čo­vek na mo­to­ru. Na­gla­sio je da je is­pod nok­ta Je­le­ne Mar­ja­no­vić, na ran­fli od tre­ner­ke i na pa­ti­ci na­đen DNK ne­po­zna­te mu­ške oso­be.

Dum­nić je na­po­me­nuo da ni­je utvr­đe­no ko­jim pred­me­tom je Je­le­na Mar­ja­no­vić ubi­je­na, kao i gde je taj pred­met na­kon zlo­či­na ba­čen. Oce­nio je da uko­li­ko je na­đen isti tip bla­ta na Mar­ja­no­vi­će­vim no­ga­vi­ca­ma kao što je bio u ka­na­lu gde je ubi­je­na nje­go­va su­pru­ga, ni­je mo­gu­će da krv ne za­vr­ši ta­ko­đe na tim no­ga­vi­ca­ma.

Advo­kat De­li­ba­šić iz­ja­vio je da Mar­ja­no­vić ni­je imao pra­vič­no su­đe­nje i da je su­di­ja ra­di­la po­sao tu­ži­la­ca, po­sta­vlja­ju­ći znat­no ve­ći broj pi­ta­nja sve­do­ci­ma od tu­ži­o­ca. Kao pri­mer na­veo je da je jed­nom sve­do­ku tu­ži­la­štvo po­sta­vi­lo 14, a su­di­ja 114 pi­ta­nja. Na­gla­sio je da sud ni­je ce­nio iz­ja­vu nji­ho­ve ma­lo­let­ne ćer­ke ko­ja tvr­di da je sve vre­me bi­la sa ocem na na­si­pu. Za­klju­čio je da je to neo­bo­riv ali­bi Mar­ja­no­vi­ću.

Od­bra­na je oce­ni­la da u pre­su­di ni­je ob­ja­šnjen ni mo­tiv ubi­stva Je­le­ne Mar­ja­no­vić, ni ka­ko je Mar­ja­no­vi­ćev te­le­fon bio ne­do­stu­pan, po­što ve­šta­ci tvr­de da ga ni­je is­klju­čio, ni­ti pre­ba­cio u avio-mod.

Tu­ži­lac je su­du pred­lo­žio da po­tvr­di pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du. Na­gla­sio je da je svim do­ka­zi­ma ko­ji su iz­ve­de­ni to­kom po­stup­ka utvr­đe­no da je ubi­stvo po­či­nje­no na na­čin ka­ko je kon­sta­to­va­no u pr­vo­ste­pe­nom po­stup­ku.

Jav­ni deo žal­be­ne sed­ni­ce ti­me je za­vr­šen, a pre­su­da će bi­ti do­ne­ta bez pri­su­stva jav­no­sti, a za­tim sa­op­šte­na.

Mar­ja­no­vić je na su­đe­nje do­ve­den iz pri­tvo­ra u ko­jem je od 15. ju­la pro­šle go­di­ne, ka­da je iz­re­če­na pr­vo­ste­pe­na pre­su­da. Od po­čet­ka su­đe­nja po­ri­cao je da je ubio su­pru­gu, ali je od­bio da od­go­va­ra na pi­ta­nja tu­ži­la­štva.

Ostavite komentar