SAZNAJEMO: Vo­đa „Al­ka­tra­za” uhap­šen sa dro­gom vred­nom tri mi­li­o­na di­na­ra!

Kod Da­mja­na Šo­bi­ća i još dve oso­be na­đe­no ki­lo­gram ma­ri­hu­a­ne, 110 gra­ma he­ro­i­na i ki­lo­gram sme­se za uve­ća­va­nje ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka

Da­mjan Šo­bić (39), je­dan od vo­đa Par­ti­za­no­ve na­vi­jač­ke frak­ci­je „Al­ka­traz”, nje­gov mla­đi brat Mi­ro­slav (38) i Mar­ko M. (35) ko­ji su pre dva da­na uhap­še­ni zbog sum­nje da su neo­vla­šće­no pro­iz­vo­di­li i sta­vlja­li u pro­met dro­gu, od­lu­či­li su da se bra­ne ću­ta­njem na ju­če­ra­šnjem sa­slu­ša­nju u Vi­šem jav­nom tu­ži­la­štvu. Po­sle sa­slu­ša­nja, nji­ma je re­še­njem su­di­je za pret­hod­ni po­stu­pak Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du od­re­đen pri­tvor do 30 da­na.

Po­li­ci­ja je to­kom hap­še­nja od osum­nji­če­nih za­ple­ni­la ki­lo­gram ma­ri­hu­a­ne, oko 110 gra­ma he­ro­i­na i oko ki­lo­gram sme­se za uve­ća­nje opoj­ne dro­ge he­ro­in, kao i no­vac za ko­ji se sum­nja da po­ti­če od pro­da­je dro­ge. Vred­nost ukup­no za­ple­nje­ne dro­ge pro­ce­nju­je se na oko 3.000.000 di­na­ra, prenosi srpska novinska agencija SIA.

Vo­đa na­vi­jač­ke gru­pe „Al­ka­traz” sta­ri je zna­nac srp­ske po­li­ci­je. Do sa­da je hap­šen ne­ko­li­ko pu­ta, uglav­nom zbog tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma i ne­do­zvo­lje­nog no­še­nja oruž­ja, a po­stup­ci su se če­sto za­vr­ša­va­li spo­ra­zu­mi­ma o pri­zna­nju kri­vič­nog de­la. Ta­ko je na osno­vu spo­ra­zu­ma sa Vi­šim jav­nim tu­ži­la­štvom u Be­o­gra­du u ju­nu 2017. go­di­ne, Šo­bić osu­đen na go­di­nu i po da­na za­tvo­ra zbog ne­le­gal­nog no­še­nja „glo­ka” i 12 me­ta­ka. Istom od­lu­kom od­u­zet mu je i pi­štolj sa ko­jim je uhva­ćen. Pri­li­kom iz­ri­ca­nja pre­su­de na nje­ga je ta­da pri­me­njen no­vi za­kon ko­jim su ka­zne za ne­le­gal­no no­še­nje oruž­ja znat­no po­o­štre­ne, pa se nje­go­va go­di­nu i po du­ga ro­bi­ja mo­gla sma­tra­ti po­volj­nom za na­vi­ja­ča sa de­be­lim kri­mi­nal­nim do­si­je­om.

Po­li­cij­ski do­si­je Šo­bić je po­čeo da pu­ni još 2008. go­di­ne, ka­da je 31. av­gu­sta na utak­mi­ci OFK Be­o­grad – Par­ti­zan uče­stvo­vao u iza­zi­va­nju ne­re­da, zbog če­ga je pro­tiv nje­ga po­kre­nu­ta is­tra­ga. Po­stu­pak o ne­re­di­ma na utak­mi­ci po­kre­nuo je ta­da­šnji Pr­vi op­štin­ski sud, a pred­met je ka­sni­je zbog re­for­me pra­vo­su­đa pre­ba­čen u Vi­ši sud.

Po­red Šo­bi­ća, is­tra­ga je po­kre­nu­ta i pro­tiv nje­go­vih sa­u­če­sni­ka, sa­da po­koj­nog Lju­bo­mi­ra Mar­ko­vi­ća zva­nog Ki­ća, Dra­ga­na Mi­šče­vi­ća i Dra­ga­na Lo­vrea. Šo­bić je zbog ove is­tra­ge po­be­gao iz Sr­bi­je, pa je za njim u no­vem­bru 2011. go­di­ne ras­pi­sa­na po­ter­ni­ca. Da je uto­či­šte na­šao na Ko­so­vu sa­zna­lo se u ju­nu 2012, ka­da je uhap­šen u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci, jer je u mo­men­tu ka­da ga je pre­tre­sla ko­sov­ska po­li­ci­ja bio na­o­ru­žan.

Šo­bić se na­vod­no pret­hod­no u jed­nom lo­ka­lu su­ko­bio sa ne­ko­li­ko pri­pad­ni­ka ko­sov­ske po­li­ci­je, ko­ji su bi­li u ci­vi­lu.

Srp­ska po­li­ci­ja ve­ro­va­la je i da se Šo­bić u se­ver­nom de­lu KiM iz­ve­sno vre­me krio za­jed­no sa čla­no­vi­ma „Al­ka­tra­za”, Mar­kom Isa­ko­vi­ćem i Mi­la­nom Kra­si­ćem, ko­ji su iz Sr­bi­je po­be­gli na­kon što su u ok­to­bru 2011. go­di­ne u No­vom Be­o­gra­du uče­stvo­va­li u ubi­stvu pri­pad­ni­ka su­par­nič­ke na­vi­jač­ke gru­pe „Za­bra­nje­ni” Iva­na Pe­ro­vi­ća (20).

Po­sled­nji put, pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, Šo­bić je osu­đen pre dve go­di­ne. On je ta­da sa Pr­vim osnov­nim tu­ži­la­štvom u Be­o­gra­du za­klju­čio spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vič­nog de­la, pa je zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja pi­što­lja osu­đen na 17 me­se­ci za­tvo­ra i nov­ča­nu ka­znu od 400.000 di­na­ra.

Ve­ze sa Stra­hi­njom Sto­ja­no­vi­ćem

O Da­mja­nu Šo­bi­ću pi­sa­lo se i pri­li­kom ubi­stva Stra­hi­nje Sto­ja­no­vi­ća. Na­i­me, blin­di­ra­ni „be-em-ve” ko­ji je pri­li­kom hap­še­nja od­u­zet od Šo­bi­ća 2021. go­di­ne, ra­ni­je je ko­ri­stio Mi­li­vo­je Lo­vre­no­vić, dr­ža­vlja­nin BiH osum­nji­čen za Sto­ja­no­vi­će­vo ubi­stvo.

Ostavite komentar