POTRAGA ZA ANOM VOLŠ: Šta su istražitelji pronašli na deponiji u blizini kuće gde živi majka Brajana Volša!

U bli­zi­ni ku­će maj­ke Bra­ja­na Vol­ša, či­ja je su­pru­ga ne­sta­la, ot­kri­ve­ne su ke­se za ot­pat­ke sa tra­go­vi­ma kr­vi, kao i se­ki­re, no­že­vi, te­pi­si i ko­ri­šće­na sred­stva za či­šće­nje, a če­ka­ju se re­zul­ta­ti veštačenja.

Ame­rič­ka po­li­ci­ja i da­lje tra­ga za tri­de­set­de­ve­to­go­di­šnjom Anom Volš po­re­klom iz Sr­bi­je, ko­ja je pre je­da­na­est da­na nesta­la u SAD. U me­đu­vre­me­nu, ob­ja­vlje­ni su no­vi uznemiruju­ći po­da­ci iz istrage.

Po­li­ci­ja je pre­tra­ži­la de­po­ni­ju u me­stu Pi­bo­di, u ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi Ma­sa­ču­sets i na sme­tli­štu na­šla ke­se za otpat­ke sa tra­go­vi­ma kr­vi, se­ki­re, no­že­ve, te­pi­he i korišćena sred­stva za čišćenje, pre­ne­li su ame­rič­ki me­di­ji. Predstavnik tu­ži­la­štva iz Nor­fol­ka iz­ja­vio je za lo­kal­ne me­di­je da su svi ovi pred­me­ti po­sla­ti na ve­šta­če­nje. U to­ku je pro­ve­ra da li su ove stva­ri iz ku­će Vol­šo­vih.

Ka­ko je na­ve­la lo­kal­na te­le­vi­zi­ja iz Bo­sto­na, Pi­bo­di je me­sto u bli­zni Svam­psko­ta gde ži­vi maj­ka Bra­ja­na Vol­ša. Iz Svampsko­ta se sme­će od­no­si na de­po­ni­ju Pi­bo­di.

Ta­ko­đe, po­li­ci­ja je od­ne­la i kon­tej­ner sa đu­bre­tom u de­lu gde sta­nu­je Bra­ja­no­va maj­ka.

Na snim­ku ko­ji su ob­ja­vi­li no­vi­na­ri te­le­vi­zi­je iz Bo­sto­na na de­po­ni­ji se vi­de i po­li­cij­ski psi i po­li­caj­ci u spe­ci­jal­nim za­štit­nim ode­li­ma. Pi­bo­di je na oko sat vre­me­na vo­žnje od Ko­ha­se­ta, u ko­jem je Ana Volš ži­ve­la sa su­pru­gom i tro­je malo­let­ne de­ce.

Socijalna služba preuzela brigu o deci

Bri­gu o de­ci Ane i Bra­ja­na Vol­ša, pre­u­ze­le su so­ci­jal­ne službe. Nji­ho­ve maj­ke ne­ma od 1. ja­nu­a­ra, a ocu je od­re­đen pritvor. Me­di­ji pre­no­se da Ana i Bra­jan ima­ju tri si­na. Najsta­ri­ji de­čak ima šest, a naj­mla­đi dve go­di­ne.

„Tre­nut­no naj­vi­še bri­nem za nji­ho­vu de­cu. Sa­mo raz­mi­šljam da li su ona bez­bed­na”, re­kao je za ame­rič­ke me­di­je Gem Mutlu, ko­ji je sa Anom i Bra­ja­nom Vol­šom za­jed­no pro­sla­vio No­vu go­di­nu, i ko­ji je jedan od po­sled­njih lju­di ko­ji su videli Anu.

Ona je ne­sta­la 1. ja­nu­a­ra ra­no uju­tru, ka­da je tre­ba­lo da ode na bo­ston­ski aero­drom „Lo­gan” i oda­tle ot­pu­tu­je u Va­šing­ton zbog po­sla, a njen ne­sta­nak je pri­ja­vio su­prug Bra­jan tri da­na ka­sni­je.

Brajan Volš uhapšen

Bra­jan Volš uhap­šen je pre dva da­na zbog sum­nje da je la­gao is­tra­ži­te­lje i od­re­đe­na mu je ka­u­ci­ja od po­la mi­li­o­na dolara, a on je ne­gi­rao kri­vi­cu. Iz tu­ži­la­štva je sa­op­šte­no da su u po­ro­dič­noj ku­ći, u po­dru­mu, to­kom vi­ken­da na­đe­ni nož i kr­va­ve mr­lje. Ta­ko­đe je ob­ja­vlje­no da su nad­zor­ne ka­me­re u pro­dav­ni­ci kuć­nih po­trep­šti­na „Ho­um di­po” po­ka­za­le da je Bra­jan Volš 2. ja­nu­a­ra ku­pio tra­ke, selotejp i sred­stva za či­šće­nje u vred­no­sti od 450 do­la­ra.

Ka­ko su pre­ne­li ta­mo­šnji me­di­ji, on je po­li­ci­ju sla­gao da 2. ja­nu­a­ra ni­je iz­la­zio iz ku­će.

Kako se re­ši­ti te­la že­ne od 52 ki­lo­gra­ma i ka­ko ras­ko­ma­da­ti te­lo

Sa­go­vor­nik po­ve­zan sa is­tra­gom na­vo­di da je za­bri­nja­va­ju­ća isto­ri­ja in­ter­net pre­tra­ži­va­nja u ve­zi sa ubi­stvom pro­na­đe­na na Bra­ja­no­vim elek­tron­skim ure­đa­ji­ma. Ka­ko je pre­neo Si-En-En, po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re bli­ske is­tra­zi, u isto­ri­ji inter­net pre­tra­ge na ure­đa­ji­ma Bra­ja­na Vol­ša na­đe­ni su upiti „ka­ko se re­ši­ti te­la že­ne od 52 ki­lo­gra­ma” i „ka­ko ras­ko­ma­da­ti te­lo”.

Bra­ja­nu Vol­šu je ra­ni­je od­re­đen kuć­ni pri­tvor sa nanogvicom i on če­ka na iz­ri­ca­nje pre­su­de u slu­ča­ju pre­va­re, jer je op­tu­žen da je pro­da­vao la­žne sli­ke po­zna­tog umet­ni­ka En­di­ja Vor­ho­la. Kolekcionar umet­nič­kih de­la Ron Ri­vlin, ko­me je, ka­ko se sum­nja Bra­jan pro­dao la­žnu sli­ku Vor­ho­la za 80.000 do­la­ra, iz­ja­vio je za ame­rič­ke me­di­je da Vol­ša sma­tra ma­ni­pu­la­to­rom.

„Vi­dim ga kao vr­lo pro­ra­ču­na­tog čo­ve­ka. Moj uti­sak je bio da ne­ma ose­ćaj od­go­vor­no­sti, sa­o­se­ća­nja ili em­pa­ti­je pre­ma me­ni i dru­gim žr­tva­ma”, iz­ja­vio je Ri­vlin.

Ana Volš pisala sudiji

U ve­zi sa slu­ča­jem la­žnih sli­ka, Ana Volš je pi­sa­la pi­sma su­di­ji. Ame­rič­ki me­di­ji su pre­ne­li da je Ana su­di­ji napisala da je upo­zna­la Bra­ja­na 2008. i da je to bi­la lju­bav na pr­vi po­gled, te da su se ven­ča­li 2015. Ona ga je opi­sa­la kao bri­žnog oca, ali je na­ve­la da je imao te­ško de­tinj­stvo i da je zbog to­ga na­u­čen da la­že i da se kri­je. Na­pi­sa­la je da se Brajan ka­je zbog svo­jih po­stu­pa­ka u pro­šlo­sti i da se usredsre­dio na do­bro­tvor­ni rad i pro­me­nu svog ži­vo­ta. Slučaj pre­va­re sa la­žnim sli­ka­ma ne do­vo­di se u ve­zu sa ne­stan­kom Ane Volš.

Lo­kal­ni me­di­ji ot­kri­li su i da je Bra­jan ta­ko­đe upe­tljan i u slu­čaj osta­vin­ske ras­pra­ve u ve­zi sa ku­ćom nje­go­vog oca, či­ji je te­sta­ment na­vod­no ne­stao. Pre­ma sud­skim za­pi­si­ma, je­dan Vol­šov ro­đak izjavio je da je Bra­jan is­klju­čen iz te­sta­men­ta na­kon sva­đe sa ocem i be­ža­nja sa ve­ćom su­mom nov­ca.

Ostavite komentar