NAJNOVIJA VEST: Još jedan de­čak ubi­ca pre­ba­čen u bol­ni­cu „La­za La­za­re­vić”!

Tri­na­e­sto­go­di­šnjak ni­je kri­vič­no od­go­vo­ran za ubi­stvo naj­bo­ljeg dru­ga. – Vi­še tu­ži­la­štvo ra­di na ra­sve­tlja­va­nju de­ta­lja i okol­no­sti zlo­či­na

Niš – Ne­ve­ri­ca je u Ni­škoj Ba­nji i Ni­šu na­kon tra­ge­di­je ko­ja se do­go­di­la u če­tvr­tak pre pod­ne. Ni­ko­me ni­je ja­sno ko­ji su raz­lo­zi iz­ne­nad­nog vr­šnjač­kog na­si­lja okon­ča­nog zlo­či­nom u Ni­škoj Ba­nji ni ka­ko je mo­glo da se de­si ubi­stvo tri­na­e­sto­go­di­šnjeg de­ča­ka u Uli­ci Moj­si­ja Mi­haj­lo­vi­ća To­ške­ta u ši­rem cen­tru ovog banj­sko-kli­mat­skog me­sta. De­ča­ka, ro­đe­nog 2000, uče­ni­ka sed­mog raz­re­da OŠ „Ivan Go­ran Ko­va­čić” u Ni­škoj Ba­nji sa vi­še ubo­da u vrat usmr­tio je vr­šnjak i drug iz ode­lje­nja.

Iz Vi­šeg tu­ži­la­štva u Ni­šu ju­če je sa­op­šte­no da je utvr­đi­va­nje de­ta­lja tra­ge­di­je po­če­lo od­mah u če­tvr­tak i da je u to­ku sa­slu­ša­nje sve­do­ka i ro­di­te­lja de­ča­ka, i ubi­je­nog i onog dru­gog za ko­ga se osno­va­no sum­nja da je iz­vr­šio ubi­stvo. Uvi­đaj na me­stu zlo­či­na je za­vr­šen, a u to­ku su sve rad­nje na ra­sve­tlja­va­nju okol­no­sti pod ko­ji­ma se zlo­čin do­go­dio.

Osum­nji­če­nog za ubi­stvo za­kon sma­tra de­te­tom jer ima ma­nje od 14 go­di­na, ta­ko da for­mal­no još ni­je ni ma­lo­let­nik. Pre­ma kri­vič­nom za­ko­nu on ni­je od­go­vo­ran za svoj po­stu­pak.

De­ča­ci su, to se go­vo­ri na sva­kom ko­ra­ku, bi­li naj­bo­lji dru­go­vi. Pre tra­ge­di­je, sa­zna­je se ne­zva­nič­no, sa još ne­ko­li­ko vr­šnja­ka iz ško­le bi­li su u dvo­ri­štu ku­će u ko­joj, u pot­kro­vlju, po­sto­ji ma­la te­re­ta­na. Po­sle iz­ve­snog vre­me­na is­pred ku­će su osta­li sa­mo njih dvo­ji­ca, a dru­gi su oti­šli svo­jim do­mo­vi­ma da se spre­ma­ju za ško­lu i na­sta­vu. U dvo­ri­štu su bi­li sa­mo de­čak, či­ji su ro­di­te­lji vla­sni­ci po­ro­dič­nog objek­ta i nje­gov naj­bo­lji drug. Na­vod­no su se oni u jed­nom tre­nut­ku po­sva­đa­li, a po­tom su ušli u ku­ću i po­pe­li se u pot­kro­vlje.

Ne­du­go po­tom tri­na­e­sto­go­di­šnji de­čak is­tr­čao je iz­be­zu­mljen iz svo­je ku­će i seo po­red ula­za u dvo­ri­šte po­ro­dič­nog objek­ta. Pre­ma iz­ja­va­ma kom­ši­ja, vi­de­lo se da sa njim ne­što ni­je u re­du i po­zva­na je hit­na  po­moć, ali i po­li­ci­ja ko­ja je oba­ve­šte­na da se ne­što čud­no do­ga­đa. Pet­na­e­stak mi­nu­ta ka­sni­je pri­pad­ni­ci po­li­cij­ske pa­tro­le u pot­kro­vlju su na­šli dru­gog de­ča­ka bez zna­ko­va ži­vo­ta. Le­ka­ri eki­pe hit­ne po­mo­ći kon­sta­to­va­li su smrt tri­na­e­sto­go­di­šnja­ka, a br­zo je na­đen i nož ko­jim je ubi­jen.

Hit­na po­moć od­ve­zla je osum­nji­če­nog za ubi­stvo na pre­gled, jer je de­čak bio te­ško tra­u­mi­ran i u šo­ku. Od nje­ga ni reč ni­je mo­gla da se ču­je. Ka­ko ni­je mo­glo sa njim da se raz­go­va­ra ni to­kom ju­če­ra­šnjeg pre­po­dne­va, ka­ko sa­zna­je „Po­li­ti­ka”, po­sle kon­sul­ta­ci­ja sa nje­go­vim ro­di­te­lji­ma do­ne­ta je od­lu­ka da se pre­ba­ci na Kli­ni­ku za men­tal­no zdra­vlje psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce „La­za La­za­re­vić” u Be­o­gra­du, na po­sma­tra­nje i is­pi­ti­va­nje, gde će bi­ti pod nad­zo­rom.

Raz­lo­zi sva­đe, ko­ja se pre­tvo­ri­la u tra­ge­di­ju i ubi­stvo, ni­ko­me ni­su po­zna­ti. Ro­di­te­lji obo­ji­ce de­ča­ka skr­ha­ni bo­lom i tu­gom su u ne­ve­ri­ci. I sa­mo ću­te. A ko­li­ko do pre­kju­če nji­ho­vi de­ča­ci, tri­na­e­sto­go­di­šnja­ci, bi­li su naj­bo­lji dru­go­vi i ni­su se raz­dva­ja­li. Ni u ško­li, u ko­joj su za­jed­no od tre­ćeg raz­re­da, ni van nje, u slo­bod­no vre­me.

Ško­la obez­be­di­la uče­ni­ci­ma psi­ho­lo­šku po­dr­šku

Osnov­na ško­la „Ivan Go­ran Ko­va­čić” u Ni­škoj Ba­nji, ko­ju su po­ha­đa­la obo­ji­ca uče­ni­ka iz­ja­vi­la je sa­u­če­šće po­ro­di­ci ubi­je­nog de­ča­ka.

Ka­ko je ob­ja­vlje­no, čel­ni­ci i za­po­sle­ni ove osnov­ne ško­le upu­ću­ju naj­du­blje sa­u­če­šće po­ro­di­ci i pri­ja­te­lji­ma ne­sreć­no na­stra­da­log de­ča­ka. Ško­la, struč­ne slu­žbe i na­stav­ni­ci, pru­ži­će svu po­treb­nu po­dr­šku svim svo­jim uče­ni­ci­ma i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma ka­ko bi pre­bro­di­li te­ške tre­nut­ke tra­gič­nog do­ga­đa­ja. U sa­op­šte­nju je na­ve­de­no i da su psi­ho­log i pe­da­gog ško­le na ras­po­la­ga­nju đa­ci­ma, a po­zva­li su ro­di­te­lje da pra­te svo­ju de­cu i obra­te se ško­li uko­li­ko pro­ce­ne da je po­treb­na do­dat­na po­dr­ška.

Ostavite komentar