KANJIŽA: Uhapšen N.C. (33) zbog šverca sredstva za doping!

Di­le­ri ovih sup­stan­ci ra­ni­je su ne­pri­me­će­no ostva­ri­va­li ve­li­ke za­ra­de ali su za­ko­ni po­o­štre­ni ka­da je ot­kri­ve­no da su do­ping sred­stva do­ve­la do vi­še smr­ti i obo­le­va­nja

Kri­mi­na­li­stič­ka po­li­ci­ja uhap­si­la je pre ne­ko­li­ko da­na N. C. (33) iz oko­li­ne Ka­nji­že zbog sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no de­lo neo­vla­šće­ne pro­iz­vod­nje i pro­me­ta do­ping sred­sta­va. On se te­re­ti da je na ne­le­gal­nom tr­ži­štu na­ba­vio ve­ću ko­li­či­nu do­ping sup­stan­ci u spor­tu, u vred­no­sti ve­ćoj od 12 mi­li­o­na di­na­ra ko­ju je, ka­ko se ve­ru­je, ku­rir­skom slu­žbom na­me­ra­vao da po­ša­lje kup­cu.

Neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja i sta­vlja­nje u pro­met ovih sred­sta­va re­gu­li­sa­ni su čla­nom 39 Za­ko­na o spre­ča­va­nju do­pin­ga u spor­tu i pred­vi­đe­na ka­zna za to kri­vič­no de­lo je od tri do dva­na­est go­di­na za­tvo­ra. Ta­ko­đe, u za­ko­nu pi­še i da je za omo­gu­ća­va­nje upo­tre­be do­ping sup­stan­ci za­pre­će­no od šest me­se­ci do pet go­di­na ro­bi­je.

Me­đu­tim, ne­ma mno­go slu­ča­je­va ka­žnja­va­nja po­je­di­na­ca po ovom za­ko­nu. Jed­no od pr­vih su­đe­nja u na­šoj ze­mlji za po­me­nu­to kri­vič­no de­lo odr­ža­no je pre dve go­di­ne u Su­bo­ti­ci. Po op­tu­žni­ci Vi­šeg tu­ži­la­štva u ovom gra­du, ta­da su pro­ce­su­i­ra­na dvo­ji­ca di­le­ra do­ping sred­sta­va ko­je je po­li­ci­ja uhap­si­la na gra­nič­nom pre­la­zu sa Ma­đar­skom.

U to­ku ovog pro­ce­sa, po­zva­ni su i dok­to­ri An­ti­do­ping agen­ci­je Sr­bi­je da kao struč­ni sve­do­ci ob­ja­sne ko­ja je na­me­na i ka­ko se ko­ri­ste za­ple­nje­ne sup­stan­ce. Iz ove agen­ci­je ta­da je re­če­no da se za­la­žu da se kod nas osnu­je an­ti­do­ping po­li­ci­ja, po uzo­ru na Austri­ju i ne­ke dru­ge evrop­ske ze­mlje. Austri­ja je, na pri­mer, pre ne­ko­li­ko go­di­na ofor­mi­la an­ti­do­ping ode­lje­nje i za pr­vih je­da­na­est me­se­ci ima­li su od­lič­ne re­zul­taK­te – za­ple­ni­li su do­ping sred­stva u vred­no­sti od dva mi­li­o­na evra, ot­kri­li dve ile­gal­ne la­bo­ra­to­ri­je, pro­ce­su­i­ra­li 120 op­tu­že­nih i sa­slu­ša­li 700 sve­do­ka.

Ve­li­ka po­li­cij­ska ak­ci­ja bor­be pro­tiv an­ti­do­ping sup­stan­ci u Ita­li­ji okon­ča­na je 2021. hap­še­nji­ma le­ka­ra, po­li­caj­ca, fit­nes in­struk­to­ra i bo­di­bil­de­ra. Oni su ka­žnje­ni du­go­go­di­šnjim ro­bi­ja­ma na­kon što je ot­kri­ve­na nji­ho­va še­ma ko­jom su snab­de­va­li ita­li­jan­ske re­kre­a­tiv­ce za­bra­nje­nim sred­stvi­ma. Po­li­ca­jac je sa­ra­đi­vao sa bo­di­bil­de­rom i fit­nes in­struk­to­rom, ko­ji su bi­li di­le­ri ana­bo­lič­kih ste­ro­i­da re­kre­a­tiv­ci­ma u fit­nes cen­tru. Okri­vljen je i hi­rurg, ko­ji je fal­si­fi­ko­va­njem re­ce­pa­ta za po­li­caj­ca na­ba­vljao ana­stro­zol (an­ti­e­stro­gen, lek ko­ji ko­ri­ste bil­de­ri da bi spre­či­li po­ve­ća­nje gru­di).

Ka­da je reč o slič­nim ak­ci­ja­ma u na­šoj ze­mlji, be­o­grad­ska po­li­ci­ja je 2015. za­ple­ni­la sred­stva za do­ping či­ja se vred­nost pro­ce­nju­je na vi­še od mi­li­on evra, i uhap­si­la tri oso­be za­te­če­ne da pa­ku­ju ta sred­stva u sta­kle­ne am­pu­le.

Struč­nja­ci sma­tra­ju da se an­ti­do­ping to­li­ko raz­vio za po­sled­njih dva­de­set go­di­na da je po­stao na­u­ka za se­be.

Ve­ći­na lju­di ko­ja se ba­vi spor­tom zna ne­ko­ga ko ko­ri­sti za­bra­nje­ne sup­stan­ce i če­sto se pre­la­zi pre­ko to­ga bla­go­na­klo­no, iako po­sto­ji mno­go iz­ve­šta­ja ko­ji uka­zu­ju na iz­ne­nad­nu i ra­nu smrt. Di­le­ri do­ping sred­sta­va ra­ni­je su se „pro­vla­či­li” ne­pri­me­će­no i ostva­ri­va­li su ve­li­ke za­ra­de. Ali, ot­kri­ve­no je da su te sup­stan­ce do­ve­le do smr­ti ili obo­le­va­nja ve­li­kog bro­ja oso­ba te su za­ko­ni po­o­štre­ni.

Ame­rič­ka agen­ci­ja za su­zbi­ja­nje tr­go­vi­ne dro­ga­ma – DEA tre­ti­ra ana­bo­lič­ke ste­ro­i­de rav­no­prav­no sa nar­ko­ti­ci­ma.

Ostavite komentar