Be­gu­nac s In­ter­po­lo­ve po­ter­ni­ce uhap­šen u Ba­ra­je­vu!

Dr­ža­vlja­nin Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne Bo­jan Se­gić (45), uhap­šen je u Be­o­gra­du po In­ter­po­lo­voj po­ter­ni­ci zbog iz­dr­ža­va­nja vi­še­go­di­šnje za­tvor­ske ka­zne. Ka­ko sa­zna­je­mo, Se­gić je osu­đen u BiH kao član me­đu­na­rod­ne kri­mi­nal­ne gru­pe zbog tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma, a i sud u Čač­ku je za njim ras­pi­sao po­ter­ni­cu.

Uhap­šen je na pod­ruč­ju Ba­ra­je­va, ka­da su pri­pad­ni­ci MUP-a pri­šli da ga le­gi­ti­mi­šu, a on im je po­ka­zao fal­si­fi­ko­va­nu lič­nu kar­tu BiH. Od­re­đe­no mu je za­dr­ža­va­nje od 48 sa­ti i u tom ro­ku će bi­ti sa­slu­šan u Osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Mla­de­nov­cu.

Ostavite komentar